กองกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา


กองกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

054-466666 ต่อ 1280-1285

โทรสาร 054-446743

อีเมล์ lp@up.ac.th


รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน เบอร์ 1280

งานธุรการ เบอร์ 1070

งานนิติการและสัญญา เบอร์ 1282

งานสอบสวน อุทธรณ์และร้องทุกข์ เบอร์ 1283

งานคดีและสิทธิประโยชน์ เบอร์ 1281

งานบริหารทรัพย์สิน เบอร์ 1099