ประเภท ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6775/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-10-07 15:05:46 thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6774/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - 2021-10-07 15:04:13 thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6773/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 - 2021-10-07 15:02:19 thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6619/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - 2021-10-01 15:58:44 chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6080/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 2021-09-17 15:34:04 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6064/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 2021-10-07 15:21:01 pitchayapa.ku
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6063/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบันที่ 2 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 2021-08-31 16:22:55 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5041/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 - 2021-08-24 15:39:41 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4929/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 ZCOVID-19)) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:37:38 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4874/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:35:09 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4818/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:34:17 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4817/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:33:53 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4607/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ตำแหน่ง บุคลากร สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:32:42 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4606/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:32:22 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4605/2564 เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการวิชาชีพ สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:31:52 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4470/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:12:03 chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4380/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-15 16:04:50 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4380/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:10:58 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4379/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:00:29 chaturaphat.ta
-    คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4378/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - 2021-08-24 15:01:13 chaturaphat.ta