ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะผู้บริหาร และบุคลากรกอง กฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม - 2021-10-15 10:49:37 chaturaphat.ta
  ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ - 2021-09-23 13:47:46 chaturaphat.ta
  เปิดให้บริการแล้วกับคาเฟ่อเมซอน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-08-30 09:56:02 tanarin.kh
  จัดโครงการ “ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2021-08-30 09:56:52 tanarin.kh
   มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรและประชาชนทั่วไปก่อนการเดินทางเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-09-02 15:29:17 chaturaphat.ta
  ติดตามสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-09-02 15:37:16 chaturaphat.ta
  สัมมนา หัวข้อ The Fundamentals of Warfarin Clinic Management (EP.2) - 2021-08-25 10:06:48 tanarin.kh
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 2021-08-25 10:06:43 tanarin.kh
   วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 2021-08-26 11:47:13 chaturaphat.ta
   ๑๑ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา พิธีสักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 2021-08-26 11:47:03 chaturaphat.ta
  โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกรณีถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" - 2021-08-26 11:46:53 chaturaphat.ta