แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-18 09:08:07 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:07:03 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:06:50 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:06:36 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:06:24 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:06:09 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:05:54 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:05:39 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2021-08-27 17:08:20 chaturaphat.ta
  -/2564 ร่างประกวดราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา 16 รายการ - 2021-08-27 16:34:53 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ - 2021-08-27 17:05:13 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ - 2021-08-27 17:05:03 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองกฎหมายและทรัพย์สิน จำนวน ๔๒ รายการ - 2021-08-27 17:04:36 chaturaphat.ta
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ - 2021-08-27 17:04:16 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:03:10 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:02:09 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:01:55 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:01:42 chaturaphat.ta
  -/2564 ขออนุมัติและลงนามในประกาศประมูลขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) - 2021-08-27 17:01:24 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:01:01 chaturaphat.ta