แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:03:10 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:02:09 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:01:55 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:01:42 chaturaphat.ta
  -/2564 ขออนุมัติและลงนามในประกาศประมูลขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) - 2021-08-27 17:01:24 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน - 2021-08-27 17:01:01 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2021-08-27 17:00:36 chaturaphat.ta
  -/2563 ขออนุมัติรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 2021-08-27 17:03:36 chaturaphat.ta
  -/2563 ขออนุมัติรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 - 2021-08-27 17:03:24 chaturaphat.ta