แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-18 09:08:07 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:07:03 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:06:50 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:06:36 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:06:24 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:06:09 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:05:54 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2021-08-27 17:05:39 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้เก็บเอกสารใน โครงการปรับปรุงห้องหน่วยกฎหมาย - 2021-08-27 16:37:22 chaturaphat.ta
  -/2564 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง - 2021-08-27 16:37:03 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอเวียนแจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ฉบับ - 2021-08-27 16:36:43 chaturaphat.ta
  -/2564 ขอเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลการะทบจากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ- โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease2019 (COVID-19)) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - 2021-08-27 16:36:21 chaturaphat.ta
  -/2564 เวียนแจ้งมาตรการป้องกันความปลอดภัยด้านทรัพย์สินและการแพร่ระบาดของโรค covid-19 - 2021-08-27 16:36:02 chaturaphat.ta