ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ กองกฎหมายและทรัพย์สิน : มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ กองกฎหมายและทรัพย์สิน : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนโครงการ/การประชุม/อื่นๆ

โครงการ/ประชุม/อื่นๆ กองกฎหมายและทรัพย์สิน : มหาวิทยาลัยพะเยา