โครงสร้างองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานภายในกองกฎหมายและทรัพย์สินสอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้แบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกฎหมายและทรัพย์สิน ดังนี้ ๑) งานธุรการ ๒) งานนิติการและสัญญา ๓) งานสอบสวน อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ๔) งานคดีและสิทธิประโยชน์ และ ๕) งานบริหารทรัพย์สิน