จัดโครงการ “ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
กองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดโครงการ “ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ท่านรองประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน และผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน นายศตฉัน วรรณโวหาร พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดกองกฎหมายและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ เนื่องจากกองกฎหมายและทรัพย์สิน มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกอง และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกอง ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของกองบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด


    เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา: 2021-08-30 09:56:52
แชร์ :