เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของกองกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา มีความตระหนักและให้ความสำคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชนในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน ว่าข้าพเจ้าและบุคลากรของกองกฎหมายและทรัพย์สิน จะปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยไม่หวังทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตอบแทน ไม่ใช่ตำแหน่งของตนเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น