ปรัชญา

ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม)

"ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All)

ปณิธาน

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

(Wisdom for Community Empowerment)

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1.       บริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

2.      บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

3.      ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม บริหารจัดการทรัพย์สินอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

สมรรถนะหลักขององค์กร

(Core Competency)

 

1.    มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน

2.   มีความคิดริเริ่ม รอบรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นมืออาชีพ